Každému, kto sa zaoberá podnikaním ide v prvom rade o to, aby dosahoval zisk, uživil seba aj svojich zamestnancov. Práve to, či je váš podnik úspešný alebo nie, dokážete spoľahlivo zistiť z finančnej analýzy podniku, ktorá hovorí o tom , v akej kondícii sú financie vo vašej spoločnosti, či sa uberáte smerom, ktorý ste si vytýčili, prípadne, či netreba vaše smerovanie zmeniť alebo upraviť. Financna analyza podniku je teda veľmi dôležitá.

Finančná analýza odhalí vaše slabé aj silné stránky

Financna analyza podniku odhalí mnoho stránok
Ciele finančnej analýzy podniku

Finančnú analýzu podniku väčšinou potrebuje manažment firmy, ktorý na základe toho rozhoduje o ďalších krokoch, o investíciách, odmeňovaní zamestnancov a budete ju určite potrebovať aj vtedy, ak sa rozhodujete, či chcete rozšíriť vaše podnikanie o ďalšie aktivity, prípade ak potrebujete obnoviť strojové zariadenie. Na to, aby ste spoľahlivo vedeli vypracovať finančnú analýzu podniku potrebujete mať množstvo presných informácií, ktoré získate z účtovných prehľadov. Každý podnikateľský subjekt má povinnosť viesť si účtovníctvo, ktorého súčasťou je aj účtovná závierka, ktorú tvorí výkaz ziskov a strát, súvaha, prehľad o cash flow. 

Aké sú úlohy finančnej analýzy?

Hlavnou úlohou finančnej analýzy je poskytnúť jasný obraz o aktuálnej finančnej situácii a najmä o tom, či je hospodárenie vo vašej firme efektívne. Na základe finančnej analýzy zistíte, kde sú vaše slabé miesta, v ktorých treba rázne zabrať ale aj naopak, kde sa vám úspešne darí a dokážete sa ďalej rozvíjať. Práve zdravý a dynamický rozvoj je v každej firme dôležitý, čo je však možné len vtedy, ak sa firme darí a dosahuje potrebné zisky. Je dôležité vedieť, aká je samotná likvidita firmy, aká veľká je zadĺženosť firmy, aká vysoká je návratnosť investícií, či majetok využívate správne. Ak finančnú analýzu podniku robievate pravidelne a poctivo, je to ten najlepší ukazovateľ o stave vašej firmy a môžete sa tak oveľa ľahšie rozhodovať alebo ak je situácia zlá alebo zhoršujúca sa, viete zatiahnuť „ručnú brzdu“. Takáto analýza vám vie odkryť skryté rezervy a miesta, na ktorých môžete ušetriť alebo sa zbaviť neefektívnych vecí v spoločnosti. Na vypracovanie finančnej analýzy podniku by ste mali disponovať určitými ekonomickými znalosťami, ak ich však nemáte, existujú odborníci, ktorí to vedia vypracovať za vás. Nájdete ich aj na stráne https://marekstraka.com/